Arvsrätt

När någon avlider uppstår det tyvärr ofta frågor som de kvarlevande inte är överens om. Hur ska arvet delas upp, vilka tillgångar fanns, och vem som ska ha vad, är frågor som ofta dyker upp när den initiala sorgen har lagt sig. 

Testamente och arvsplanering 

Vi kan hjälpa dig att skriva ett testamente, som gör att du kan bestämma i förväg hur arvet efter dig ska delas upp. På det sättet slipper det bli bråk mellan dina efterlevande, eftersom de då enkelt kan se vad din vilja om arvet var, och du får möjligheten att komma till tals fast du inte längre finns kvar. 

Självklart kan det uppstå tvist även i de fall då det funnits ett testamente. Vi kan då företräda dig och föra din talan i sådana tvister. Vi hjälper också till med att reda ut frågetecken kring arvsrätt i övrigt.  

Boutredning

När dödsbodelägarna, dvs. de som ska ärva efter dig, inte kan komma överens i frågor som rör arvet, kan man ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska utses. Tingsrätten väljer då ut en lämplig jurist eller advokat, som företräder dödsboet, men är neutral och inte står på någon av parternas sida. Boutredningsmannen har att utreda dödsboet, inhämta handlingar, sälja tillgångar m.m. för dödsboets räkning. Slutligen är det boutredningsmannen som förrättar och genomför ett arvskifte, där det bestäms hur arvet ska delas upp. I första hand ska boutredningsmannen verka för att dödsbodelägarna ska komma överens i de tvistiga frågorna, men han eller hon har också befogenhet att fatta ett beslut mot vissa av, eller samtliga, delägares vilja, om lagstiftningen ger utrymme för det.   


Det är dödsboet som betalar boutredningsmannens kostnader, vilket oftast innebär att det ursprungliga arvet minskas. Det är därför alltid bäst att komma överens, men självklart är detta inte möjligt i alla fall.  

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, men kan även företräda dig och dina intressen under boutredningsmannens handläggning, och i domstol.  
Vi på LEKKS advokater står vid din sida.