Familjerätt

Inom familjen kan det ibland uppstå oenigheter, och detta är särskilt aktuellt när det är tal om en separation mellan två personer. Alla par är olika, och alla separationer är olika. Frågor uppstår som kan röra vem barnen ska bo hos efter separationen, eller vem som ska få ta med sig vad från den tidigare gemensamma bostaden efter att man flyttat isär.  

Vi brukar säga att det viktigaste är att förebygga – genom att upprätta handlingar innan man bestämt sig för att separera är det enklare att förutse hur det blir i framtiden. Självklart blir det inte alltid rätt ändå, eller så har man inte upprättat några handlingar och i stället kommit till det stadie där det är omöjligt att komma överens.  

LEKKS advokater kan hjälpa dig oavsett var i livet du befinner dig – nykär, nyinflyttad, nyfödd, eller nyseparerad.

Separation och bodelning 

När två människor som levt ihop bestämmer sig för att separera, ska som regel en uppdelning av deras gemensamma tillgångar ske. Detta kallas bodelning. Utgångspunkten är att allt ska delas lika mellan de två, men det finns många undantag och specialbestämmelser som siktar på att uppdelningen ska bli rättvis, vilket inte alltid innebär en ren likadelning. Det är också lite olika regler beroende på om man varit gift, eller sambo.  

Vi kan hjälpa dig med rådgivning om du planerar att separera från din partner, och företräda dina intressen mot din före detta, om ni redan har separerat och ska genomgå en bodelning.  

Oftast går det att komma överens i bodelningen, med eller utan ombud på sin sida, men om det verkligen inte är möjligt kan man ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Detta är en jurist eller advokat som ska vara neutral och inte stå på någon av parternas sida. Bodelningsförrättarens uppdrag blir att, i första hand, försöka förmå parterna att komma överens, men om det inte är möjligt har bodelningsförrättaren befogenhet att fatta ett s.k. bodelningsbeslut, där han eller hon beslutar om vem som ska få vad. 

LEKKS Advokater åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och ombud i förrättarprocessen. Tänk på att vi inte kan utses till boutredningsman om vi vid något tillfälle har företrätt någon av er, eftersom bodelningsförrättare måste vara neutral och därmed inte kan ha ett klientförhållande med någon av parterna.  

Äktenskapsförord och samboavtal 

För att undvika tvister när separationen väl är ett faktum, är det möjligt att i förväg, under relationens gång, upprätta ett gemensamt avtal där ni bestämmer hur era tillgångar ska delas upp mellan er OM ni någon gång separerar. Detta gäller oavsett om man är gift, då det upprättas ett äktenskapsförord som måste registreras hos Skatteverket, eller om man är sambo, då man upprättar ett samboavtal.

Vi kan hjälpa dig med rådgivning kring äktenskapsförord eller samboavtal, och naturligtvis kan vi upprätta den eller de handlingar som är aktuella i ditt fall.  

Vårdnad om barn 

Vårdnaden om ett barn innebär varken mer eller mindre än den juridiska bestämmanderätten över barnen. Den som har vårdnaden om ett barn måste kunna ta ansvar för barnets personliga förhållanden, omvårdnad, trygghet m.m. Vårdnadshavaren har rätt att besluta om frågor som vilken skola barnet ska gå i, vilken vård barnet ska få (obs! gäller ej akut vård), om barnet ska skaffa pass, m.m. 

Vårdnaden kan tillfalla den ena av föräldrarna, eller båda gemensamt. För att vårdnaden ska kunna vara gemensam krävs att föräldrarna kan samarbeta och komma överens i frågor som rör barnet, vilket dessvärre inte alltid är det lättaste, särskilt inte när separationen är färsk. 

Vi kan ge dig rådgivning och svara på dina frågor som rör just din situation, även om dessa frågor endast är teoretiska. Vi kan också företräda dig och föra din talan inför den andra parten, eller inför domstolen, om tvisten går så långt.  

Barns boende

Detta begrepp används för att visa vilken av föräldrarna som barnet har sitt huvudsakliga boende hos. Den förälder som inte är boendeföräldern är umgängesföräldern. Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, är det föräldern som barnet är folkbokfört hos som är boendeförälder. Om barnet bor mer hos den ena föräldern, ska umgängesföräldern som regel utge underhållsbidrag till boendeföräldern för barnets uppehälle.  

Det händer att föräldrar inte är överens om vem av dem som barnet ska bo hos efter en separation. Vi finns här för att svara på dina frågor om barns boende, utifrån din situation. Vi företräder dig hos familjerätt eller i domstol, och håller dig om ryggen genom hela processen.

Umgänge med barn 

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Hur umgänget ska se ut (fysiska träffar, övernattningar, videosamtal, telefonsamtal) och hur ofta det ska ske, ska överenskommas om av föräldrarna. Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkt i frågor som rör barn, och om föräldrarna har svårt att komma överens om ett umgänge så kan tingsrätten besluta utifrån rättens uppfattning om vad som är bäst för barnet.  

Vi kan hjälpa dig med det mesta som rör umgänge med barn.  

Framtidsfullmakt 

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem som ska fatta beslut om dig och dina angelägenheter om du någon gång i framtiden blir oförmögen att göra det själv, t.ex. om du blir allvarligt sjuk och inte kan föra din egen talan. Den du ger fullmakten till får då befogenhet att fatta beslut för din räkning angående dina personliga och ekonomiska angelägenheter, men också att företräda dig och föra din talan gentemot myndigheter och privatpersoner. Du har möjlighet att själv bestämma vad fullmakten ska omfatta, och vilka befogenheter som inte ska ges till fullmaktshavaren.  

Om du inte upprättar en framtidsfullmakt, finns risken att kommunen utser någon, för dig okänd, till ovan roll, vilket kallas förvaltare. Detta kan bli dumt, eftersom den som utses till förvaltare oftast inte har en aning om din vilja och hur du hade tänkt i en given situation. Ta i stället kontroll över din framtid och välj själv vem som ska hjälpa dig när du själv har svårt för det.

Kontakta oss för närmare information om och upprättande av framtidsfullmakt. 
Vi på LEKKS advokater står vid din sida.